หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม การจัดการความรู้ (KM)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม การจัดการความรู้ (KM)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-11-16 14:41:30

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม 

การจัดการความรู้ (KM) 

           บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม