หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:25:23

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การดำเนินงานโดย หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งการควบคุมภายในนั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน และสามารถนำผลผลิตนั้นไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จแก่องค์กรได้