หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-12-14 09:37:56

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม