หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > สำนักทรัพย์สินและรายได้เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
สำนักทรัพย์สินและรายได้เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-12 15:53:15

สำนักทรัพย์สินและรายได้เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย

"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          นางสาวธนัชพร ทุมวงศ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม บุคลากรต้นแบบในการแต่งกายผ้าไทยจาก สำนักทรัพย์สินและรายได้ ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย

“งามอย่างไทยใส่ผ้าไทยหรือผ้า พื้นเมืองทุกวันศุกร์ สืบสาน วัฒนธรรมไทย กระจายรายได้สู่ ชุมชน”