หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > บัณฑิตวิทยาลัย เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
บัณฑิตวิทยาลัย เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-06 10:15:48

บัณฑิตวิทยาลัย เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย

"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          นายพลกฤษณ์ ชิดชอบ นักวิชาการพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย

"เอกลักษณ์ผ้าไทย จากใจช่างทอ สานต่อภูมิปัญญา  ผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน"