หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-06 10:36:04

ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย

"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          อาจารย์ ศิริอร สนองค์ หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย

“สามัคคีร่วมใจ แต่งกายชุดผ้าไทย คงไว้ซึ่งวัฒนธรรม”