หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > เตรียมพบกับ กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัตราภรณ์” ปีที่ ๒
เตรียมพบกับ กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัตราภรณ์” ปีที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 13:14:20

เตรียมพบกับ กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัตราภรณ์” ปีที่ ๒

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญพบกับ กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยเชิญชวนให้ผู้บริหารและบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ และเผยแพร่ภายถ่ายของบุคคลต้นแบบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นเมือง อันเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย