หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดสุดอลังการ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดสุดอลังการ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-02-15 08:36:22

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดสุดอลังการ

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐


          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธี

ซึ่งในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้นำการแสดงของนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนงนาฏศิลป์ไทย) ในชื่อชุดการแสดง “ทิพยดาบุญฑริกวัน” และ “ปรารูปร๊าหน่ะ” ไปเผยแพร่ให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้ยลโฉมความงดงาม โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา เป็นกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแสดงในแต่ละสถาบัน และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน มีสถาบันการศึกษาเป็นสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม จำนวน ๖๗ สถาบัน และมีการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวม ๗๙ ชุดการแสดง ถือเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคของไทยในกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นการสะท้อนพลังการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

ขอขอบคุณภาพจาก : งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง