การเปิดเผยข้อมูล ITA 2566การเปิดเผยข้อมูล ITA 2566


1. ข้อมูลพื้นฐาน
     -โครงสร้างหน่วยงาน (O1)
     - ข้อมูลผู้บริหาร (O2)
     - อำนาจหน้าที่ (O3)
     - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4
     - ข้อมูลการติดต่อ (O5)
     - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6)

2. การประชาสัมพันธ์
     - ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     - Q&A (O8) https://culture.ssru.ac.th/page/qa
     - Social Network (O9)
       - เว็บหลัก : https://culture.ssru.ac.th/home
       - Facebook : https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU
       - Twiteer : https://twitter.com/OACSSRU?s=20

4. การดำเนินงาน
        -แผนการดำเนินงานประจำปี (O10)
        - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (O11).pdf
       
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี(O12)
       - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
       - รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน

5. การปฏิบัติงาน
     -   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)

6. การให้บริการ
     -  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)
     - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)
    -   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)
    -   e-Service (O17) 

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)
      - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (O19)
     - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     -   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)f
     -   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O22)
     -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (023)
     - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O24).

9. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
   -  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล (O25)
    - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (026)
   -   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)

10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ
      -   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29)
      -   ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)
     -  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)

11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     -   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)
     -   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (O33)

12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34)
     -   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)

13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)
      -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)
14. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
     -  การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38)

15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    -   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)
    -   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน. (040)
    -  รายงานผลการดำเนินการป้องการการทุจิตประจ (O41)

16. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
     -  มาตรกรส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)
     -   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43)
 หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา