หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ตอนที่ 1 สายสวลีภิรมย์ ธ ทรงเป็นร่มฉัตรแก้ว
ตอนที่ 1 สายสวลีภิรมย์ ธ ทรงเป็นร่มฉัตรแก้ว

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-14 09:57:50

ตอนที่ 1 สายสวลีภิรมย์ ธ ทรงเป็นร่มฉัตรแก้ว


สวนสุนันทา เป็นเขตพระราชฐานในพระราชวังดุสิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสควบคุมการตกแต่งด้วยพระองค์เอง แต่ยังมิทันได้เริ่มก่อสร้างก็เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2453 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ ในระยะแรกเจ้านายฝ่ายในยังคงประทับในเขตตำหนักเดิม

กระทั่งเมื่อพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดาได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตเสด็จเข้ามาประทับในสวนสุนันทา ด้วยเหตุที่ว่าทรงประชวรด้วยโรคปัสสาวะหวาน (เบาหวาน) และการพักผ่อนที่โปรดที่สุด คือ การปลูกต้นไม้ แต่ในขณะนั้นประทับอยู่วังลดาวัลย์ กับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ไม่มีพื้นที่มากพอให้ทรงปลูกต้นไม้ได้สมพระทัย จึงเสด็จมาประทับ ณ สวนสุนันทาแห่งนี้ และมีพิธีขึ้นตำหนักใหม่เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2462

พระบรมวงศ์ฝ่ายในและเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 ที่มีความประสงค์จะเข้ามาอยู่ จึงได้ตามเสด็จพระวิมาดาเธอฯ มาในคราวเดียวกัน ในช่วงเวลานี้เองที่สวนสุนันทากลับมีชีวิตขึ้น กลายเป็นราชสำนักขนาดใหญ่ตลอดสมัยรัชกาลที่ 6-7 โดยมีตำหนักของพระวิมาดาเธอฯ เสมือนเป็นตำหนักประธานศูนย์รวมเจ้านายฝ่ายใน

ตำหนักพระวิมาดาฯ จึงเต็มไปด้วยเหล่าข้าหลวงที่ถูกส่งเข้าวังเพื่อฝึกฝนอบรมให้มีวิชาความรู้รอบด้าน ทั้งกิริยามารยาท งานศิลป์ งานดอกไม้ และงานครัว เปรียบเสมือนโรงเรียนฝึกฝนอบรมวิชาอันควรแก่กุลสตรีที่เต็มไปด้วยลูกหลานของผู้มีตระกูล จัดเป็นชุมชนหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ ถือได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาขั้นสูงของสตรีไทย