หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุม KM เน้น “ทุกคนต้องนำชมเป็นภาษาอังกฤษได้”
สำนักศิลป์ประชุม KM เน้น “ทุกคนต้องนำชมเป็นภาษาอังกฤษได้”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-06 11:29:00

สำนักศิลป์ประชุม KM เน้น “ทุกคนต้องนำชมเป็นภาษาอังกฤษได้”

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ หรือกลุ่ม KM (Knowledge Management) ขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จนก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2563 นี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดตั้งกลุ่ม KM ขึ้น และเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ เพื่อนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อเสนอแนะ จนได้หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ “บทนำชมภาษาอังกฤษ : พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถให้บริการนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน