หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ ประชุมคณะดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๖๐ ปี แห่งพระสูติกาลพระวิมาดาเธอฯ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ...
2023-05-15 15:41:08
สำนักศิลป์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
๗ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมประจำสำนักศิลปะและวั ...
2023-04-11 14:41:23
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานของฝ่ายฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักด ...
2023-04-07 16:06:42
สำนักศิลป์ฯ พาเที่ยวชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในรายการ Museum Thailand – Vlog Driver
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใ ...
2023-04-07 15:51:41
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจา ...
2023-04-07 14:54:21
สำนักศิลป์ฯ ร่วมงาน “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2023-03-14 16:23:04
สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศ ...
2023-03-14 15:45:47
สำนักศิลป์ฯ เปิดรับลงทะเบียนวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับผลงานบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศ ...
2023-03-14 13:19:25
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวานนี้ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
2023-03-14 13:05:29
ข่าวย้อนหลัง