หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด “งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ ๒ เพลิดเพลินจะ Learn ใจ”
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชว ...
2024-02-12 15:48:19
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง รั ...
2024-02-12 15:29:28
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิล ...
2024-02-12 15:25:40
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการส ...
2024-02-12 14:31:05
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑ จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกร ...
2024-02-12 14:27:22
สำนักศิลป์ฯ เข้าพบผู้ทรงฯ KM ใน “คลินิกให้คำปรึกษา” การจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ สมาชิก KM กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  สำนักศิลปะและวัฒ ...
2024-02-12 13:58:38
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)”
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2024-02-12 11:25:11
รองอธิการดีฝ่ายบริหาร นำทีมสำนักศิลป์ สำรวจหอจดหมายเหตุ เตรียมความพร้อมชำระประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหา ...
2024-01-16 13:53:38
ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และ พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีรับพระร ...
2024-01-16 13:42:32
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าประชุมคณะกรรมก ...
2024-01-16 13:35:16
ข่าวย้อนหลัง