หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-10-19 10:25:54


เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ดำเนินการประชุมโดยฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านทางระบบ Google Meet