หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture”
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 12:14:39


วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปและวัฒนธรรม ต้อนรับอาจารย์วรีญา คลังแสง และคณะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวน ๑๗ คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ เรื่อง “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture” เพื่อศึกษากระบวนการในการจัดการความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยมี นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ผลงานการจัดการความรู้ เรื่อง “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture” จัดทำโดยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture การนำข้อมูลมาสร้างขั้นตอน/กระบวนการเพื่อประโยชน์ในการจัดทำนิทรรศการสำหรับเผยแพร่ให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นในรูปแบบการทำภาพอินโฟกราฟิก โดยได้รับรางวัล Best Practice Award กิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕