หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ > ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-13 17:27:59

กลับมาพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้มีกิจกรรมสุดพิเศษที่จะเป็นการเพิ่มสีสันของการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในอีกรูปแบบหนึ่งโปรดติดตามรับชมเร็วๆ นี้อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และอาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย 

“ร่วมแต่งผ้าไทยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล”