หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > คณะหลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 83 (สจว.83) เยี่ยมชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา
คณะหลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 83 (สจว.83) เยี่ยมชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-10-07 13:56:16

คณะหลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 83 (สจว.83) เยี่ยมชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา

วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีโอกาสต้อนรับคณะหลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 83 (สจว.83) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา ผ่านการชมนิทรรศการที่แสดงถึงพระจริยวัตรของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีในครั้งที่เคยประทับในสวนสุนันทาวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีโอกาสต้อนรับคณะหลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 83...