หน้าหลัก > ข่าว > > วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมพร้อมก่อนผลิตฉบับปฐมฤกษ์ ธ.ค.นี้
วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมพร้อมก่อนผลิตฉบับปฐมฤกษ์ ธ.ค.นี้

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:31:43

วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

จัดประชุมเตรียมพร้อมก่อนผลิตฉบับปฐมฤกษ์ ธ.ค.นี้

          คณะทำงานวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   ซึ่งกำหนดจัดพิมพ์เผยแพร่ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นี้

          การประชุมดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์  ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เป็นประธานการประชุม โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์             ซึ่งนอกจากจะประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินการสำหรับฉบับปฐมฤกษ์แล้ว ยังกำหนดปฏิทินการดำเนินงานของฉบับอื่นๆ ที่ออกตามวาระ คือกำหนดเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ นอกจากนี้ ยังได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการจัดการวารสารวิชาการ โดยเชิญ นางสาวชุตินันท์ มาลาธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อนำวารสารสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Index Centre - TCI) ซึ่งทำให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวารสารให้อยู่ในรูปแบบการจัดเข้าฐานข้อมูลของ TCI ซึ่งคาดว่าวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา จะสามารถส่งเข้าประเมินคุณภาพและได้รับการจัดให้อยู่ในฐานที่ ๑  เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพทางวิชาการของวารสารให้อยู่ในระดับแนวหน้าต่อไป