หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุก
ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุก

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-21 15:16:23

ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประชุมบุคลากร ผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุก 

          ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากร ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ

- รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์) ประจำปี ๒๕๖๔

- รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน

- รายงานสรุปผลการเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เครือข่าย

- รายงานความก้าวหน้าการจัดโครงการพาเหรดงานศิลป์ - Palace Arts

- การเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐

- รายงานความก้าวหน้าโครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย

- การจัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

-โครงการสร้างความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชน

- โครงการนิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน Google Arts and Culture เฟส ๒