หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแจ้งปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลละแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์
ขอแจ้งปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลละแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 14:10:26


เนื่องด้วย ครม. เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 - 18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ ในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022) แ ซึ่งมีประเทศสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับประกาศดั่งกล่าว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแจ้งปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลละแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

.