หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนงานวัฒนธรรมสู่สังคมมากยิ่งขึ้น
สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนงานวัฒนธรรมสู่สังคมมากยิ่งขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-06 11:23:06

สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนงานวัฒนธรรมสู่สังคมมากยิ่งขึ้น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี ในรอบ 4 เดือน พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการนำศิลปวัฒนธรรมชาววังสู่สังคมให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”