หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > สำนักศิลป์อบรมพับดอกบัว ปลุกกระแสรักวัฒนธรรมแก่เยาวชน
สำนักศิลป์อบรมพับดอกบัว ปลุกกระแสรักวัฒนธรรมแก่เยาวชน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-12 10:52:25

สำนักศิลป์อบรมพับดอกบัว ปลุกกระแสรักวัฒนธรรมแก่เยาวชน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ในงานประณีตศิลป์ การพับดอกบัวแบบราชสำนัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และภาคภูมิใจ ในศิลปวัฒนธรรมไทย โดยนำการพับบัวแบบราชสำนักเบื้องต้น มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้สืบสานเรื่องราวงานประณีตศิลป์ของชาติ ผ่านการพับดอกบัว 5 แบบ คือ แบบพุดตาน แบบกุหลาบ แบบบานชื่น แบบพิกุล และแบบบัวสะดุ้ง ซึ่งกิจกรรมการพับดอกบัวนี้มีส่วนทำให้นักเรียนทั้ง 33 คน ได้เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของสำนักศิลปะฯ ในการปลูกฝัง ให้นักเรียนมีความรักและเล็งเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

#OACSSRU2020#OACEvent

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home