หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > แจ้งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ Portfolio)
แจ้งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-09-28 09:29:40

          ตามที่มหาวิทยาลัย จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ Portfolio) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นั้น

          ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดทำประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ Portfolio) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ต่อไป รายละเอียดตามประกาศรับสมัครดังแนบ

แจ้งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ Portfolio).pdf