หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล
รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-11-02 14:18:41

รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล

วานนี้ (28 ตุลาคม 2563) อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์  วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล ร่วมกับอาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโครงการลอยกระทง “อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย