หน้าหลัก > ประกาศ > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในส่วนของการกราบสักการะพระพุทธรูปสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล
ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในส่วนของการกราบสักการะพระพุทธรูปสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-26 13:39:52

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับมอบหมายให้ต้อนรับ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในส่วนของการกราบสักการะพระพุทธรูปสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล และถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา