หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > Scimago Institutions Ranking ในปี 2021
Scimago Institutions Ranking ในปี 2021

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-04-29 14:06:55

          จากการดำเนินงาน และการผลักดันในทุกมิติ ของอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รวมถึงทีมผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำให้ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเดียว" ที่ได้รับเข้าไปสู่การจัดอันดับของ Scimago Institutions Ranking ในปี 2021 ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก โดยการจัดอันดับมีการจำแนกประเภทของสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน 3 ด้าน

1.ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus

2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)

3.ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่สามารถผ่านเกณฑ์เข้าไปสู่การจัดอันดับของ Scimago Institutions Ranking ในปี 2021 มีเพียงแค่ 27 แห่งเท่านั้น