หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์คว้าทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เตรียมพัฒนาสำรับอาหารชาววังสู่สื่อสร้างสรรค์
สำนักศิลป์คว้าทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เตรียมพัฒนาสำรับอาหารชาววังสู่สื่อสร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:26:17

สำนักศิลป์คว้าทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

เตรียมพัฒนาสำรับอาหารชาววังสู่สื่อสร้างสรรค์

          เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มีประกาศผู้รับทุนในการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนในการต่อยอดการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมในแนวทาง “เสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการ และสร้างนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้” ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กว่า ๒๘๗ โครงการ

           สำนักศิลปะฯ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ได้นำเสนอ “โครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการธำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมสองแขนง คือ อาหารชาววังและภาษาไทย ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์บูรณาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเรื่องอาหารชาววังให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ควบคู่ไปกับการบูรณาการผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย นำเสนออาหารชาววังผ่านการใช้ศิลปะทางภาษา เพื่อนำเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture ในระดับนานาชาติ อันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารด้วยภาษาและวรรณศิลป์ไทยอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย