หน้าหลัก > ข่าว >

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นางสาวลักขณา โตม่วง นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญช ...
2022-08-23 10:05:17
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช ...
2022-08-23 10:07:10
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม ...
2022-08-23 10:10:21
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท์ ประธานหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต วิทยาลัยการ ...
2022-08-23 10:12:32
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2022-08-23 09:25:35
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นายจิรนาถ วรสีหะ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญช ...
2022-08-23 10:15:50
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิ ...
2022-08-23 09:36:16
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นายไชยยานนท์ แก้วนิล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอ ...
2022-08-23 09:30:16
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นางสาวกัญยาณี พ่วงเสือ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลาก ...
2022-08-23 09:33:52
สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นางสาวแคชรินทร์ ทับทิมเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราช ...
2022-08-23 09:39:56
ข่าวย้อนหลัง