หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕
สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นางสาวแคชรินทร์ ทับทิมเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราช ...
2022-08-23 09:39:56
กองคลัง เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นางสาวพรปวีณ์ อุดมเลิศชัยรัฐ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุค ...
2022-08-23 09:43:10
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นายเอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2022-08-23 12:50:43
คณะวิทยาการจัดการ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นางสาวภคพร เดชอนันต์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญช ...
2022-08-23 09:52:17
สำนักทรัพย์สินและรายได้ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2022-08-23 09:55:21
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเช ...
2022-08-23 09:57:11
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
อาจารย์ศุภกานต์ โสภาพร อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-08-23 10:00:36
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
อาจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษ ...
2022-08-23 10:04:14
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2022-08-22 15:40:04
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญช ...
2022-08-22 15:20:03
ข่าวย้อนหลัง