หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗
สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อพิณญา สุทธิประภา หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์แ ...
2024-04-18 14:31:51
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
อาจารย์ มนทิพา วิลาศทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการนวัตกรรม (นานาชาติ) วิทยาลัย ...
2024-04-18 13:55:00
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2024-04-18 11:50:32
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ...
2024-03-20 14:57:26
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรข ...
2024-03-19 15:50:42
สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาว ...
2024-03-19 14:41:27
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2024-03-18 15:56:46
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2024-02-12 15:53:17
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2024-02-12 14:57:34
ข่าวย้อนหลัง