หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นายกิตติพงษ์  หอมเนียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2023-05-16 11:22:11
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ ...
2023-05-16 11:09:42
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับสมาคมวิศวกรหญิงไทยเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชว ...
2023-05-16 10:42:20
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ รองศาสตราจ ...
2023-05-16 10:31:18
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤดี อุดมผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
2023-05-16 10:09:44
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับ สโมสรโรตารี กรุงเทพ เพลินจิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชว ...
2023-05-15 15:51:43
สำนักศิลป์ ประชุมคณะดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๖๐ ปี แห่งพระสูติกาลพระวิมาดาเธอฯ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ...
2023-05-15 15:41:08
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ THE FOOD SCHOOL BANGKOK เข้าเยี่ยมชมฯ และเรียนรู้การทำเครื่องว่างชาววัง “ขนมแป้งสิบ”
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ โรงเรียน เ ...
2023-05-15 15:09:22
สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่องค์ความรู้อาหารชาววังสู่ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ จ.นครปฐม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาล ...
2023-05-15 15:00:07
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม ...
2023-05-15 14:37:40
ข่าวย้อนหลัง