หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ผลักดันการดำเนินงานคุณภาพ
ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ผลักดันการดำเนินงานคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-19 15:22:01

ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ผลักดันการดำเนินงานคุณภาพ


  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากร ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ ๒ (อาคาร ๒๔ ชั้น ๒) โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์) ประจำปี ๒๕๖๕

- รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานการดำเนินงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์

- รายงานสรุปผลการเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เครือข่าย

- รายงานความก้าวหน้าโครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ