หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-19 15:38:35

สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี


เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคมที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการออกแบบลักษณะไทยและการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการประยุกต์ลวดลายผ้า ให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาด เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์องค์ความรู้และการต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์ให้กับชุมชนบ้านผือ จ.อุดรธานี 

กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ้าทอให้กับชุมชน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี เป็นวิทยากร  และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลายผ้าทอของชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านผือ เช่น กระเป๋าผ้า กระเป๋าสำหรับใส่แท็บแล็ต เคสโทรศัพท์ เสื้อผ้า และเครื่องประดับ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชน หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอ คณะอาจารย์และนักศึกษาได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งปฏิบัติงานทอผ้าของชุมชน และโรงย้อมผ้าโดยนำสีที่ได้จากธรรมชาติมาใช้เพื่อให้เกิดสีสันสวยงาม 


ทางคณะผู้จัดโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในด้านการอนุรักษ์องค์ความรู้และการต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการร่วมกันหาทางแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งจะช่วยให้เกิดเครือข่ายระหว่างชุมชน ภาคการศึกษา และภาคเอกชน อันจะก่อให้เกิดการผลักดันให้ชุมชนที่เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการกระจายรายได้ เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และทางคณะผู้จัดโครงการขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และบริษัทประชารัฐสามัคคี โดยไทยเบฟเวอเรจ จำกัด สำหรับการสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้