หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ > สำนักศิลป์ มอบโล่รางวัลแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔”
สำนักศิลป์ มอบโล่รางวัลแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-22 15:12:07

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลโครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์) สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้มอบโล่รางวัล โดยมีรายนามผู้เข้ารับรางวัลตามลำดับ ดังนี้

 ๑. ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ จากวิทยาลัยพยาบาล ได้รับรางวัลผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา และรางวัลผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ฝ่ายหญิง

 ๒. นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล จากกองพัฒนานักศึกษา ได้รับรางวัลผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ฝ่ายชาย

 ๓. นางสาวเสาวนีย์ กำเนิดรัตน์ จากสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ได้รับรางวัลบุคลิกภาพดี ด้วยผ้าไทย

 ๔. นายพีชญาณัท ก้อนทองคำ จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับรางวัลผ้าไทย ใส่เมื่อไรก็เก๋

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการแต่งกายชุดผ้าไทย อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป