หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุดความรู้เอกลักษณ์สวนสุนันทา ผลักดันการดำเนินงานคุณภาพ
สำนักศิลป์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุดความรู้เอกลักษณ์สวนสุนันทา ผลักดันการดำเนินงานคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 10:23:38

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุดความรู้เอกลักษณ์สวนสุนันทา นำโดย อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

- รายงานความก้าวหน้าชุดความรู้เอกลักษณ์สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

- พิจารณาการเพิ่มหัวข้อ “องค์ความรู้สวนสุนันทา” เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม