หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักศิลป์ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 10:31:45รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “Creative Young Designers” ปี ๒๕๖๔  โดยเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๕