หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > เริ่มแล้ว โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา “ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย”
เริ่มแล้ว โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา “ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 11:23:59


วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และอาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือ ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา “ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย”  ณ โรงละคร (ชั้น๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ ๖๐ พรรษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา “ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย” เป็นการร่วมมือระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือของไทย ที่ยังมีการสืบสานและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่านได้แก่ แม่ครูจำปา แสนพรม ศิลปินผู้ขับซอเพลงพื้นบ้านล้านนา ผู้สร้างผลงานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนามานานหลายทศวรรษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร นักแสดงผู้ถ่ายทอดความเป็นล้านนาผสมผสานลงในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านผลงานการแสดง ในระดับชาติและนานาชาติ ในบทบาท “แม่บัว” จากภาพยนตร์ เรื่อง The Cave” (นางนอน) และวิทยากรท่านที่สอง ครูแววดาว ศิริสุข ศิลปินศิลปะการแสดงล้านนาร่วมสมัย ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้านในศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นครูสอนในโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่  และได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างมากมาย เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะในรายการ TED x ThapaeGate เมื่อปี 2012การจัดกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการการฟ้อนดอกเจิงซอ และการฝึกขับร้องบทการแสดงฟ้อนดอกเจิงซอร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน โดยคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะเกิดความรู้ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย - ล้านนา และเป็นตัวแทนในการส่งเสริม อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย - ล้านนาต่อไป