หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > นักศึกษาสวนสุนันทา นำภาพวาดสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
นักศึกษาสวนสุนันทา นำภาพวาดสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 13:27:03


เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายพงศธร สีหะวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ The National and International Conference on Humanities, Art and Social Sceince : “Empowering Humanities Through Interdisciplinary Perspectives” ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดย นายพงศธร สีหะวงษ์ มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยว่า “ภาพเขียนสีน้ำของคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา นั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และสุนทรียะความงามทางจิตใจเป็นอย่างมาก โดยภาพเขียนสีน้ำเหล่านี้มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งปัจจุบันถูกจัดแสดงและเก็บรักษาไว้ที่พระตำหนักสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปแบบงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.ศึกษาภาพเขียนสีน้ำของคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ๒.ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพของชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) ๓.เพื่อหาแนวทางในการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายร่วมสมัย ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย เป็นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพเขียนสีน้ำ ข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพถ่าย การนำทฤษฎีบุคลิกภาพมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดบุคลิกภาพของภาพเขียนสีน้ำ การออกแบบร่างจากบุคลิกภาพที่ได้ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานสร้างสรรค์” ซึ่งงานวิจัยนี้ อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลงาน