หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 13:37:33

อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา