หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ ร่วมบันทึกเทปในการจัดทำวีดิทัศน์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ ร่วมบันทึกเทปในการจัดทำวีดิทัศน์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-15 11:28:29


ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ ร่วมบันทึกเทปในการจัดทำวีดิทัศน์ต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ร่วมบันทึกเทปในการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ซึ่งการบันทึกเทปครั้งนี้ ดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา