หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-25 10:24:27


ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้- รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๘ เดือน- รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย- ติดตามการดำเนินงานโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา- ติดตามการดำเนินงาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”