หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะฯ ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อม “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”
สำนักศิลปะฯ ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อม “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-19 11:40:08


ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมงานเทศกาลอาหารชาววังฯ ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  นายอโณทัย อรุณเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  นายสมพงศ์ อิงคนันทสิทธิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา และนางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ ตัวแทนจากกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตลอดจน หารือเรื่องการจัดอุปกรณ์สนับสนุน และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในงานเทศกาลอาหารชาววังฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ (อาคาร ๒๔ ชั้น ๒)