หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-22 14:08:12


เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา โดยมีทีมภัณฑารักษ์ให้การต้อนรับและนำชมภายในแหล่งการเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สวนสุนันทาให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม ผู้ต้องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๑๖๐๑๒๑๖