หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-25 10:20:17


ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๐ เดือน

- รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

- ติดตามการดำเนินงานโครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- การพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์

ภาพ : กษิดิศ คงปาน

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th