หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > คณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ วางแผนเชิงรุก สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ วางแผนเชิงรุก สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-09-14 16:01:32


๗ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายศาสตร์เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา ประเภทวิชาประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชามัณฑนศิลป์ สำนักศิลปกรรม และยังเป็นศาสตราจารย์ สาขาการออกแบบภายในคนแรกของประเทศไทย, ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ศาสตราจารย์วิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บุกเบิก "วิจัยการแสดง" ที่เน้น "การลงมือปฏิบัติ" จนได้รับเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ " ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.), พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย และอดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึงอาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมี น.ส.สุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเลขานุการของคณะกรรมการวาระนี้

คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น มีบทบาทในเรื่องของกำหนดนโยบายและแผนงาน พร้อมช่วยส่งเสริม วางแผนงาน ทำนุบำรุง และถ่ายทอดคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเผยแพร่สู่สังคม โดยการประชุมมีวาระการประชุมหลัก คือ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับนานาชาติ Google Arts and Culture, การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕, การรายงานข้อมูลพื้นฐาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้ง การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมถึงการพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ระยะ ๕ ปี และประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 

ทั้งนี้ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้พาศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง และศาสตราจารย์ ดร.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาให้ยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่อไป