หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 14:37:59


ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และบุคลากร เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร ๒๗)

 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๑ เดือน 

- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามฝ่าย

- ติดตามการดำเนินงานโครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

- การพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- การพิจารณาแนวทางการจัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖