หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์
สำนักศิลป์ฯ ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-10-19 09:26:49


มื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และอาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมออนไลน์คณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประเด็นสำคัญของการประชุม คือ 

- การเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาในระดับนานาชาติ Google Arts and Culture

- รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- รายงานผลการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ระดับมหาวิทยาลัย     - รายงานผลจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ 

- การพิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

- การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ

- การชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ : ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานให้มีแนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้