หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ ร่วมประชุมหารือโครงการบูรณาการ การศึกษา และอาหารสู่ชุมชนพื้นที่สูงในประเทศไทย
สำนักศิลป์ ร่วมประชุมหารือโครงการบูรณาการ การศึกษา และอาหารสู่ชุมชนพื้นที่สูงในประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 15:44:17

เมือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เข้าประชุมหารือร่วมกับ คุณนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ (ตั๊ก) นักแสดง พิธีกร จากรายการ “นอกแผนที่” และนางสาวสุจินันท์ จงอารี นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เพื่อหารือการบูรณาการการศึกษาด้านวัฒนธรรมอาหารสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงในประเทศไทย โดยสาระสำคัญคือการนำองค์ความรู้เรื่องผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่นของชุมชนมาศึกษาและสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องอาหารให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงร่วมกับนักศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือการวางแผนโครงการเพื่อบูรณาการเข้ากับวิชา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการ

รายการ “นอกแผนที่” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ การทำงานในพื้นที่สีแดง ที่เคยเป็นพื้นที่ปลูก “ฝิ่น” กับการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง อาชีพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนและชุมชน ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยการนำหลักการทำงานแบบโครงการหลวง ไปใช้แก้ไขปัญหา สร้างพืชทางเลือก เกิดอาชีพใหม่ และสร้างสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณ: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง HRDI และ รายการ นอกแผนที่

ข่าว/ภาพ : วณิชยา บุษบงส์