หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 16:04:34


วันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และนางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย บรรยาย ในหัวข้อ “สะท้อนภาพปัจจุบัน บนหลักการและปรัชญา สู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” ทั้งนี้ Mr.Patrick Low Beng Chee จาก หัวเว่ย อาเซียน (Huawei ASEAN) มาบรรยายให้ข้อมูลของระบบดิจิทัล ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รูปแบบ Smart University สู่มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๗๐ – ๒๕๗๔)  โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชฏาทอง  โรงแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา ดำเนินการโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา