หน้าหลัก > ข่าว > > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 11:30:35


นางสาวเกศินี  นิธิสิริประไพ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย  เราชาววังสวนสุนันทา สืบสานเอกลักษณ์ไทย ผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน “ใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย”